Ценовник

УСЛУГА ЦЕНА
ОРАЛНА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈА
Специјалистички преглед 2000 ден.
РТГ Панорамикс 1200 ден.
КТ ЦБЦТ 6000 ден.
Интраорална инцизија 3000 ден.
Екстраорална инцизија 3000 ден.
Трепанација 2000 ден.
Типична екстракција на заб 3000 ден.
Атипична екстракција со сепарација 6000 ден.
Оперативна екстракција на заостанат корен 8000 ден.
Оперативна екстракција на фрактуриран заб 8000 ден.
Оперативна екстракција на семиимпактиран заб 8000 ден.
Оперативна екстракција на импактиран заб 12.000 ден.
Апикотомија со полнење и пломбирање 10.000 ден.
Цистектомија со апикотомија или екстракција 12.000 ден.
Хирургија на бенигни тумори + патохистологија 12.000 ден.
Хирургија на меки ткива (френулум, плики, вестибулопластика) 8000 ден.
Затворање ороантрална комуникација 12.000 ден.
Затворање на ороантрална комуникација со страно тело во синусот 18.000 ден.
Синус лифт – отворена метода 36.000 ден.
Синус лифт – затворена метода 18.000 ден.
Аугментација со ксенографт и колагена мембрана 26.000 ден.
Аугментација со ксенографт, автографт, ПРФ, ПРП и колагена мембрана 42.000 ден
Презервација на постекстракциона алвеола 12.000 ден.
Мултипна екстракција на пародонтопатични заби со нивелација на алвеоларни гребени 12.000 ден.
Кортикотомија на импактиран заб 9000 ден.
Хируршки третман на прекуброен заб 12.000 ден.
Запирање на крварење од устата – хемостаза 6000 ден.
Репозиција и фиксација на избиен заб/заби 6000 ден.
Хируршка ревизија на рана/алвеолит 3000 ден.
Конзервативен хируршки третман на перикоронит 3000 ден.
Дентален имплант ICX , со гингивоформер и абатмент 31.000 ден.
Дентален имплант Shutz 31.000 ден.
Дентален имплант Biohorozions 37.000 ден.
Дентален имплант Ankylos 37.000 ден.
Дентален имплант Straumann 42.000 ден.
All on Four со зашрафување 2900, 3400, 3800 еур
ФИКСНА И МОБИЛНА ПРОТЕТИКА
Цирконија Абатмент 15.000 ден.
Цирконија коронка 15.000 ден.
Металкерамичка коронка над имплант 8000 ден.
Металкерамичка коронка над природен заб 5000 ден.
Тотална/парцијална протеза по вилица 15.000 ден.
Визил протеза 20.000 ден.
Визил протеза со атечмени и коронки 42.000 ден.
Акрилатна коронка (привремена) 2000 ден.
Жабица 2000 ден.
ПАРОДОНТОЛОГИЈА
Пародонтолошки третман 2000 ден.
Хируршко лекување на коскен џеб со графт материјал (по квадрант) 12.000 ден.
Хирургија на гингива и мукоза со графт материјал 18.000 ден
ЕНДОДОНЦИЈА И КОНЗЕРВАТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА
Ендодонтска терапија на заб (без реставрација) 3000 ден.
Нанокомпозитна пломба – ЕДНОПОВРШИНСКА 1200 ден.
Нанокомпозитна пломба – ДВОПОВРШИНСКА 1500 ден.
Нанокомпозитна пломба – ТРИПОВРШИНСКА 1800 ден.
Композитен ламинат во фронтална зона 2000 ден.
Глас – јономер пломба 1500 ден.
Апликација на лек 1500 ден.
Залевање фисури 1500 ден.
Тест Sars-Cov-2 2000 ден.