III Ден – Компјутерски водена хирургија; 3D и рендген дијагностика и планирање

ДЕН III – 22 Септември, 2018г,Сабота.

16:00 – 20:00

  • Тераписко планирање и форум
  • Основи на радиографската евалуација на пациентот, техники на снимање, работа со томограф
  • Радиографска реконструкција на максила и мандибула
  • Компјутерски водена хирургија
  • Планирање и поставување на импланти на база на вистинска 3D снимка со еден од најсовремените CBCT, Rotograph Prime 3D апарат
  • Сите учесници ќе добијат едукација во однос на 3D планирањето и дијагностиката, како и планирање врз основа на ортопантомограм. Ќе бидат запознаени со сите предности и недостатоци на овие методи
  • Прикази на случаи, компликации и решенија. Отворена дискусија
  • Говориме и дебатираме јавно. Имплантологијата не е мистерија ако се работи по јасни, точни принципи и протоколи