I Ден – Импланто-хирургија

ДЕН I – 20 Септември, Четврток

09:00 – 10:00
Свечено отворање и појадок
10:00 – 10:30
Вовед; Историја и развој на имплантологијата; Инженерски аспекти на имплантологијата; Митови и вистини во современата имплантологија; Како стигнавме до тука?
10:30 – 12:00
Основи на оралната хирургија и имплантологијата; Анатомија на глава и врат; Топографска анатомија на глава и врат;  Стерилизација; Услови на сепса и антисепса;
Дијагностика; Планирање на имплантолошката терапија со менаџирање на основните хируршки протокли. Имедијатна и медијатна имплантација; Техники на коскена аугментација; Компликации и менаџирање  на компликациите при имплантолошката терапија; Планирање на привремени и дефинитивни импланто-протетски конструкции
12:00-12:30
Кафе пауза
12:00 – 16:00
Практична работа
Вовед во практичната работа; Запознавање со основниот имплантолошки и орално хируршки инструментариум;  Симулација на пациент и оперативно работно поле. Работа со животински вилици; Инцизија, Подигање мукопериостално ламбо; Препарација на лежиштето на имплантот; Поставуање на 4 импланти од страна на секој учесник; Сутурирање; Дискусија во однос на компликациите и други потешкотии при практичната работа.