Протетика

Мобилна протетика

Кога ситуацијата во усната шуплина е таква што фиксните протетски решенија не се изводливи, стоматолошката медицина нуди можност за изработка мобилни или комбинирани замени на протези. Мобилните протези може да бидат тотални или парцијални. Додека тоталните протези се направени исклучиво од акрилат, парцијалните протези може да се направат од два вида материјал: акрилат или жиронски (со метална основа). Кое решение ќе му биде понудено на пациентот зависи пред се од ситуацијата во усната шуплина.

Покривни протези над импланти

Претставува идеално решение за протетска рехабилитација на беззаба вилица. За разлика од комплетно фиксирана протетска замена, за покривна протеза е потребен помал број импланти, што покрај поголема веројатност за спроведување на планираната терапија (гледајќи го квантитетот и квалитетот на преостанатата коска) и помалку инвазивна процедура, во голема мера го намалува финансиски аспект на терапијата.

Главниот елемент за задржување е шипката, која фиксирана на два или четири претходно поставени импланти го формира примарниот ретенционен елелемнт(патрик), додека секундарниот елемент (матрикс) се наоѓа во внатрешноста на протезата. Со одлично задржување и целосно намалена основа на протезата, протезата на капакот на имплантот претставуваат идеално протетско решение, особено во долната вилица, со што се овозможува комфор и одлична функција.

protetika_1

Тотални и парцијални акрилатни протези

Тотална протеза е мобилно протетско решение изработено од акрилат кое се изработува при состојби на тотална беззабост на вилиците, и кога сите други решенија не се изводливи. Лежиштата на горната и долна тотална протеза се меките и тврди ткива во устата, а ретенцијата ја постигнува со помош на мускулите, гингивата и негативниот притисок кој се создава помеѓу протезата и оралната мукоза.

Парцијалните акрилни протези најчесто се користат како привремено решение за недостатокот на поединечни заби. Разликата од тоталната протеза е во задржувањето што го постигнуваат врз постоечките преостанати заби

Комбинираните протетски замени ги вклучуваат оние кои се само делумно фиксирани во устата, додека остатокот од протезата е подвижна и треба да се отстрани заради одржување орална хигиена.

 

protetika_2

Циркониум оксидна керамика

Циркониумот е релативно нов материјал во стоматологијата и секако најголемото откритие во фиксната протетика. Циркониумот како материјал е биокомпатибилен, нема алергиски реакции на околното ткиво, тој е слаб промотор на топлина и електрична енергија, затоа преосетливоста на забите е сведена на минимум; претставува неповолна основа за акумулација на наслаги, што во голема мера го олеснува спроведувањето на оралната хигиена и ја забавува рецесијата на гингивата.

Со сите горенаведени предности, циркониум оксидната керамика е доволно силен материјал за да ги издржи силите за џвакање на страничниот регион без фрактура и нема метална основа.

Естетските карактеристики се исклучителни и му даваат можност на техничарот да моделира коронка која тешко се разликува од природниот заб, со одлична транспаренција и транслуценција.

Безметална керамика (PRESS)

Се користи во фронталниот регион за да се постигне висока естетика на кoронката или минимално инвазивна техника за ламинати, инлеи, и онлеи. Бидејќи нема основа која дава цврстина и отпор, не е погодна и не се препорачува за изработка на мостови во страничниот регион поради силните сили за џвакање.

protetika_3

Метал-керамика

Се состои од метална основа (кобалт – хром – молибден, никел – титаниум, злато) на која под посебни лабораториски услови се нанесува керамика. На овој начин коронката добива изглед на природен заб и се постигнува задоволителна естетика. Јачината на металната основа и естетиката на керамиката овозможуваат употреба на метал керамички коронки и мостови и во страничниот и во фронталниот регион, и е еден од златните стандарди кои сеуште има широка примена во фиксната протетика.

 

protetika_5

Комбинирани протетски надоместоци

Доколку распоредот на преостанатите заби е поволен, постои можност за модификација на визил протезата на таков начин што кукичките како елементи за задржување се заменуваат со т.н атечмени. Во тој случај, преостанатите заби во вилицата се прекриваат со металкерамички короники во мост кој на своите краеви има вградени артикулирани врски со кои се постигнува задржување на принципот патрица и матрица со визил протезата и нејзиниот систем на атечмени. Во овој случај зборуваме за комбинација на фиксно и мобилно протетско решение.

 

protetika_6

 

Контактирајте не!