Орална хирургија

Оралната хиругија е специјалистичка гранка на стоматологијата која се занимава со лечење на широк спектар на болести, повреди и дефекти, во пределот на главата, вратот, лицето, вилиците и оралната празнина.

Вадење на заби. Вадење на заби е збир на постапки со која забот се расклатува од забната чашка и се отстранува од истата. Со оглед на тоа што забот е цврсто врзан со многубројни влакна за виличната коска, вадењето воедно подразбира, користење на правилна техника и примена на одредена сила. Она што е важно да силата мора да биде умерена  и правилно насочена, за да немаме оштетување  и на самата коска. Поради тоа, во текот на вадењето, особено кај повеќекорени заби, се применуваат различни методи, како што се на пример, сечење на корени – сепарација, затоа што на тој начин се олеснува нивното вадење и се зачувува виличната коска.

Во текот на една посета може да се еден или повеќе заби. Проценkата тогаш е индивидуална и зависи од ситуацијата во устата, но секако и од пациентот дали е спремен за соработка.

После вадењето на забите во устата останува отворена рана која полека зараснува. Само зараснувањето на раната поминува низ неколку фази, а за пациентот е многу значајно да биде запознат со целокупната ситуација.

Надоместување на изгубениот заб. Во моментот кога е забот изваден од коската, започнуваат низa промени, кои прават промени на самата коска, но и на положбата на соседните заби. Процесот на зараснување на коската, до формирање на апсолутно минерализана коска на местото каде е изваден забот, трае 18 – 20 недели. За тоа време, а и после тоа, ако извадениот заб не се надомести, соседните заби обично се движат во правец на новонастанатиот простор, а силите што се јавуваат при жвакање на храната, повеќе не се пренесуваат на начин како што природата има предвидено (вертикално), тие се пренесуваат под одреден агол, кое што резултира неправилно оптеретување, односно преопретување на преостанатите заби. Како резултат на тоа се јавуваат видливи промени на потпорниот апарат ( коскатата и пародонциумот), како и на самиот заб.

Во спротивната вилица, забот кој се наоѓа од спротивната страна на изгубениот заб ( нема антагонисти), се оптеретува и е подложен на промени (издолжување према празниот простор). Околните структури ( слузница, коска) нема повеќе да пратат  тој раст на забот, па многу често површината на коренот на забот ќе биде видлива, и истиот заб ќе биде подложен на кариес, а пародонтолошкиот статус  може да доведе да по извесен временски период , тој заб да треба да се извади.

Како што гледате би било добро веднаш да надокнади изгубениот заб. Како поминува времето, наведениве промени се зголемуваат, што на крај резултира со долготрајна и сложена терапија. Како најдобро решение, ви понудуваме имплант, со што денешната, модерна стоматологија нуди можност за имедијатна (веднаш) или одложена имплантација. Предностите на ова решение се зачувување на соседните заби. Меѓутоа од некоја причина ако не можете или не сакате ставите имплант, на располагање се секогаш класичните протетски решенија.

Вадење на заглавени, неизраснати заби. Многу честа појава во денешно време е потполна или делумна неможност на забите да никнат, најчесто умникот, којшто последен се појавува во устата(помеѓу 18-25 година во животот). Причини за тоа се несразмерна големина на вилиците и забите (недостаток на простор) или неправилна положба на зачетоците на умниците односно неможност на нивното никнување поради неправилен правец на никнување.

Терапијата се состои со хируршко вадење на делумно или потполно неизникнатите заби. Ова претставува хируршка метода на рутински и секојдневно се извршува во нашава ординација од страна на специјалист по орална хиругија.

Оваа процедура е неопходна само во случај кога вашиот умник создава проблеми или вашиот доктор процени дека можат да се јават проблеми во иднина. Превентивно вадење се извршува кога постојат ортодонтски индикации или во случај кога умниците ги оштетуваат вторите молари. Не се препорачува да се работи во присуство на акутна фаза (кога постои оток.)