Ендодонција

Ендодонција е микрохируршки зафат кој се извршува при појава на воспаление на пулпата ( нервот ) како последица на акутна инфекција на истата. Најчеста причина за појава на инфекција е кариесот. За успешно да се изврши лечењето, потребно е да се извади инфицираната пулпа на забот, добро да се исчистат каналите на корените на забот и тој простор да се исполни со соодветен материјал со што се спречува понатамошното продирање на бактеријата.

Воспаление на пуплата најчесто се јавува:

  •   на заби кои имаат несаниран и длабок кариес
  •   интердентален кариес – кариес кој се јавува помеѓу два заба
  •   под големи пломби кои веќе не пасуваат идеално
  •   кај заби со многу повторувани интервенции
  •   под коронки и мостови, како резултат на некроза на пулпата
  •   скршени заби
  •   повреда на забот