III Ден - Компјутерски водена хирургија; 3D и рендген дијагностика и планирање

ДЕН III – 22 Септември, 2018г,Сабота.

16:00 – 20:00
Тераписко планирање и форум
Основи на радиографската евалуација на пациентот, техники на снимање, работа со томограф.
Радиографска реконструкција на максила и мандибула.
Компјутерски водена хирургија;
Планирање и поставување на импланти на база на вистинска 3D снимка со еден од најсовремените CBCT, Rotograph Prime 3D апарат
Сите учесници ќе добијат едукација во однос на 3D планирањето и дијагностиката, како и планирање врз основа на ортопантомограм. Ќе бидат запознаени со сите предности и недостатоци на овие методи.
Прикази на случаи, компликации и решенија. Отворена дискусија.
Говориме и дебатираме јавно. Имплантологијата не е мистерија ако се работи по јасни, точни принципи и протоколи.