Татјана Благоевска

Стоматолошка сестра/Dental nurse

Родена на 25.06.1984 година во Скопје. Средно образование завршува во 2003 година во ДСМУ ,,Панче Караѓозов" - Скопје. Стручниот испит го положува во 2011 година во ЈЗО Геронтолошки Завод ,,13-ти Ноември" - Скопје и се стекнува со називот медицинска сестра.

Во 2017 година почнува да работи како стоматолошка сестра во ПЗУ Нова Дентал Хриургија.