Марија Гештаковска

Администратор/Administrator

Родена е на 16 септември 1991 година. Во 2010 година завршува средно гимназиско образование во ДСУ ‘Ѓорѓи Димитров’, Скопје. Во 2013 дипломира на Правниот Факултет “Јустинијан Први” , Скопје, а во 2016 година завршува магистерски студии на истиот факултет, отсек кривично право. Од 2016 година работи како администратор во ПЗУ Нова Дентал Груп