Ивана Тасовски

Nurse

Родена е на 4 август 1983 година. Завршува средно медицинско образование во ДСМУ “Ѓорче Петров” во Прилеп. Во 2010 година дипломира на Филолошкиот факултет “Блаже Конески”, отсек македонска книжевност. Од 2016 гоина започнува да работи како медицинска сестра во ПЗУ Нова Дентал Груп.