Д-р Соња Андонова

Стоматолог/Dentist

Родена е на 18. 05. 1989 во Кочани, Република Македонија. Завршува средно медицинско училиште во Штип, каде се стекнува со називот стручен забен техничар. Се запишува на Стоматолошкиoт Факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје каде дипломира во 2013 година и се стекнува со називот доктор по општа стоматологија.

Од 2014 почнува да работи како доктор стоматолог во ПЗУ Нова дентал груп.