Д-р. Енес Бајрамов

Стоматолог/Dentist

Роден е на 27.06.1992 година, во Солефтео, Шведска. Средно Гимназиско образование завршува во Битола. 
Се запишува на Стоматолошкиoт Факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје во 2011 година и успешно  дипломира во 2016 година и се стекнува со називот доктор по дентална медицина. 

Во Nova Dental Group започнува да работи од 2017 г. како доктор по општа стоматологија.