Д-р. Ана Ангеловска

Стоматолог/Dentist

Родена на 18.02.1995год, во Скопје, Република Македонија. Завршува средно медицинско училиште  Скoпје ‘’Д-р. Панче Караѓозов’’- Скoпје, каде се стекнува со назив стручен забен техничар.

Во 2013год се запишува на  Стоматолошкиот факултет-Скопје при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” каде дипломира во 2018 година и се стекнува со назив доктор по дентална медицина.

Од 2019 почнува да работи како приправник- доктор по дентлана медицина во ПЗУ Нова дентал груп.